HOFER Stefan


Eintritt 19.06.1997
Geb.-Jahr 1978
Dienstgrad Oberbrandinspektor
Funktionen

Zugskommandant Zug II

OFK-Stv. 2005-2020


Lehrgänge Jahr
Grundausbildungslehrgang 1997
Maschinistenlehrgang 1998
Funklehrgang 2000
Atemschutzlehrgang 2001
Fortbildungslehrgang I
2004
Technischer Lehrgang
2005
TLF-Lehrgang 2005
Gefahrgutstützpunktlehrgang 2005
1-tägiger Fortbildungslehrgang
2005
Atemschutzwartlehrgang 2005
Fortbildungslehrgang II
2006
Kommandantenlehrgang 2006
Fahrmeisterlehrgang 2006
Feuerbeschaulehrgang 2006
Menschenrettungslehrgang 2006
Einsatzleiterlehrgang 2006
Bewerterlehrgang FLA Br./Silber
2007
Entstehungsbrandbekämpfungs.-LG 2007
1-tägiger Fortbildungslehrgang
2007
Bewerterlehrgang techn. Leistungspr.
2008
Verkehrsreglerlehrgang 2008
Strahlenschutzlehrgang 2009
Strahlenschutzfortbildungslehrgang 2009
Bewerterlehrgang FLA Gold
2010
Funkbeauftragtenlehrgang 2012
Bewerterlehrgang FULA
2012
Atemschutzfortbildungslehrgang 2015
Bewerterlehrgang ASLP 2017
Bewerterlehrgang FULA digital
2018
diverse Seminare